اجرایی

مجمع اول

گزارش مختصر آنچه در نخستین مجمع انجمن صنفی داستان نویسان تهران گذشت

نخستین مجمع انجمن صنفی داستان نویسان روز چهارشنبه با مشارکت اکثریت اعضا و حضور نماینده وزارت کار برگزار شد.

بیش از دو سوم اعضا در مجمع حضور داشتند.
آقایان جواد مجابی و امیر حسن چهلتن میهمان مجمع بودند و پیش از رای گیری و بررسی اساسنامه سخنانی را با حاضران در میان گذاشتند و آغاز فعالیت انجمن را شادباش گفتند.

در ادامه میهمانان جلسه را ترک گفتند تا مطابق قانون تنها در حضور اعضا و نماینده وزارت کار جلسه رسمی آغاز شود.
سپس در ادامه جلسه که از ساعت یازده تا حدود پانزده ادامه داشت
اساسنامه انجمن به رای گذاشته شد و به تایید رسید. همچنین انتخابات نخستین هیئت مدیره برگزار شد.
خانم ها و آقایان
فرخنده آقایی
مهدی افروزمنش
احمد پوری
محمد حسینی
محسن حکیم معانی
حسن شهسواری
و کامران محمدی
به عنوان اعضا هیئت مدیره
و ضحی کاظمی، جواد عاطفه و سینا دادخواه به عنوان علی البدل هیئت مدیره

و مهدی اسدزاده
و امین حسینیون
به عنوان بازرس
و حسن محمودی به عنوان علی البدل بازرس
انتخاب شدند.

فهرست
question